Jätehuollon järjestäminen

Jätehuoltomääräykset velvoittavat kiinteistöjä liittymään kunnan järjestämään jätehuoltoon. Velvoite koskee myös vapaa-ajan kiinteistöjä.

Tututstu näihin ja laita jätehuolto kuntoon

Omakotitaloilla ja mökeillä kolme tapaa liittyä jätehuoltoon

Omakotikiinteistöt ja vapaa-ajan asunnot voivat liittyä jätehuoltoon joko kiinteistökohtaisella astialla, kimppa-astialla tai vaihtoehtoisesti voivat liittyä myös aluekeräyspisteen käyttäjäksi.

1.Kiinteistökohtainen jäteastia

Kiinteistöllä on oma poltettavan jätteen (aikasemmin nimikkeellä sekajätteen) astia, joka tyhjennetään säännöllisesti sovitulla tyhjennysvälillä. Jätteen haltija/kiinteistö huolehtii jäteastian ja keräyspaikan kunnossapidosta. Jätelasku muodostuu perusmaksusta (vuosimaksu) sekä toteutuneista tyhjennystapahtumista.

2.Usean lähikiinteistön yhteinen jäteastia eli kimppa

Kimppa-astia on useamman kuin yhden talouden käyttämä yhteinen jäteastia, jonka voivat muodostaa lähikiinteistöt, tiehoitokunta tai kylätoimikunta. Kimpan voi perustaa poltettavan jätteen astialle mutta taajamissa myös biojäteastialle. Käyttämällä kimppa-astiaa jätemaksut jakautuvat osakkaiden kesken. Mikäli useampi kiinteistö käyttää yhteistä jäteastiaa, tulee kaikkien astiaa käyttävien tiedot ilmoittaa meille kirjallisesti kimppalomakkeella. 

3.Aluekeräyspiste

Aluekeräyspisteet ovat Puhas Oy:n pitämiä poltettavalle jätteelle tarkoitettuja jätteenkeräyspisteitä, joita saavat käyttää ainoastaan aluekeräysmaksun maksaneet kiinteistöt. Pisteet soveltuvat erityisesti vapaa-ajankiinteistöjen käyttöön, mutta myös vakituisesti asutut kiinteistöt voivat liittyä pisteen käyttäjäksi. Lähimmän aluekeräyspisteen tiedot ja käyttömahdollisuudet saat asiakaspalvelustamme. 

Taloyhtiöillä, yhteisöillä ja yrityksillä kaksi tapaa liittyä jätehuoltoon

Taloyhtiöt, yhteisöt ja yritykset voivat liittyä jätehuoltoon joko kiinteistökohtaisella astialla tai ns. kimppa-astialla.

1.Kiinteistökohtainen jäteastia

Kiinteistöllä on oma poltettavan jätteen (aiemmin nimikkeellä sekajätteen) astia, joka tyhjennetään joko tyhjennystilausten perusteella tai säännöllisesti sovitulla tyhjennysvälillä. Jätteen haltija/kiinteistö huolehtii jäteastian kunnossapidosta. Jätelasku muodostuu toteutuneista tyhjennystapahtumista ja taloyhtiöillä lisäksi kerran vuodessa laskutettavasta asuinhuoneistokohtaisesta perusmaksusta. 

2.Usean lähikiinteistön yhteinen jäteastia eli kimppa

Kimppa-astia on useamman kuin yhden toimijan käyttämä yhteinen jäteastia, esim.samassa kiinteistössä toimivien yritysten yhteinen tai naapuri taloyhtiöiden yhteinen.

Kimpan voi perustaa poltettavan jätteen astialle ja biojäteastialle. Käyttämällä kimppa-astiaa jätemaksut jakautuvat osakkaiden kesken. Mikäli useampi toimija käyttää yhteistä jäteastiaa, tulee kaikkien astiaa käyttävien tiedot ilmoittaa meille kirjallisesti kimppalomakkeella.

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräysten tarkoituksena on turvata jätehuollon sujuvuus paikalliset olosuhteet huomioonottaen. Kunnalliset jätehuoltomääräykset ohjaavat jätehuollon toimivuutta ja säätelevät mm. jäteastioiden tyhjennysvälejä, lajittelua kiinteistöllä, jätteiden keräyspaikkaa ja keräysastioita. 

Jätehuoltomääräykset velvoittavat kiinteistöjä liittymään kunnan järjestämään jätehuoltoon. Velvoite koskee myös vapaa-ajan kiinteistöjä. Jätehuoltomääräykset tulivat voimaan 1.2.2016. Lisätietoja jätehuoltomääräyksistä Joensuun alueellisen jätelautakunnan sivuilta.

Tiivistelmä jätehuoltomääräyksistä löytyy täältä >

Jätehuollon viranomaiset

Jätehuoltoviranomaisena toimii Joensuun alueellinen jätelautakunta. Pääset tutustumaan jätelautakunnan internetsivuihin osoitteessa http://www.joensuu.fi/jatehuolto

Valvovina viranomaisina toimivat kunkin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen sekä ELY-keskus. Viranomaiset valvovat sekä Puhaksen että jätelautakunnan toimintaa. Valvovien viranomaisten yhteystiedot löydät kuntasi sekä ELY-keskuksen kotisivuilta.

Millainen jäteastia poltettavalle jätteelle?

Yleisin poltettavan jätteen astiakoko on omakotitaloilla 240 litraa ja taloyhtiöillä 660 litraa. Astiakokoon vaikuttavat taloudessa syntyvien jätteiden määrä sekä se, kuinka tarkasti ne lajitellaan.

Uutta jäteastiaa hankkiessa on hyvä varmistaa, että se on pyörällinen, konekuormaukseen soveltuva ja tehty säiden vaihtelun kestävästä muovista. Hyvä merkki laadusta on usean vuoden runkotakuu ja se, että jäteastiassa on selvästi näkyvissä astian merkki ja valmistajan leima.  Jäteastioita myyvät Puhas Oy, rautakaupat ja useat jätteenkuljetusyritykset.

Oma biojäteastia

Yksittäinen talous voi liittyä biojätteen erilliskeräykseen omalla kiinteistökohtaisella biojäteastialla. Ennen astian hankkimista asiakaspalvelustamme on hyvä tarkastaa, onko biojätteen erilliskeräykseen liittyminen alueella mahdollista. 

Tarjoamme uusille biojätteen erilliskeräyksiin liittyville omakotitalouksille veloituksetta biojäteastian käyttöön sekä puolen vuoden biojätepussit. Astian voi halutessaan hankkia myös itse. Asiakaspalvelumme neuvoo biojäteastian käyttöön ottamisessa.

Hyvä tietää biojätteen keräyksestä

 • Sallittu biojäteastian koko on 140­ tai 240 litraa. 
 • Biojäteastian tyhjennysväli voi olla kesäaikaan (viikot 18 - 39) korkeintaan kaksi viikkoa ja talviaikaan (viikot 40 - 17) korkeintaan neljä viikkoa.
 • Biojäteastian saa täyttää enintään puolilleen, jottei astia tule liian raskaaksi. Täydet astiat hajoavat helposti tyhjennyksen yhteydessä ja ovat myös työturvallisuusriski jätteenkuljettajalle.

Tuut sie miun kaa kimppaan?

Kimppa-astia on kahden tai useamman lähikiinteistön käyttämä yhteinen jäteastia.  Kimpan voi perustaa poltettavalle jätteelle sekä taajamissa myös biojätteelle.

Poltettavan jätteen kimppa

Kimppa-astian käyttäminen on järkevää silloin, kun oman kiinteistökohtaisen jäteastian käyttäminen on vaikeaa esimerkiksi huonojen tieyhteyksien vuoksi tai, jos jätettä kertyy kiinteistöllä vähän. Samaa kimppa-astiaa voivat käyttää sekä vakituiset asukkaat että vapaa-ajan asukkaat. Osakkaat hankkivat yhteisen jäteastian ja päättävät haluamansa tyhjennysvälin ja kustannustenjaon.

Hyvä tietää poltettavan jätteen kimpasta

 • Kimppa-astian tyhjennysväliksi voidaan valita 2, 4 tai 8 viikkoa. Jätehuoltomääräysten mukaan yli 4 viikon tyhjennysväli poltettavan jätteen astialle edellyttää kaikilta osakkailta biojätteiden erilliskeräystä tai kompostointia. Tyhjennysväli voi olla talviaikaan eri kuin kesällä, ja myös pelkkä kesäaikainen tyhjennys vapaa-ajan asuinnoille on mahdollinen.  
 • Kimppa-astiaan ei saa laittaa vaarallista jätettä, sähkölaitteita, hyötyjätteitä tai kuivakäymäläjätteitä.
 • Taajamassa kiinteistöjen tulee olla samassa tai naapurikortteleissa, enintään kilometrin päässä jäteastiasta. 

Poltettavan jätteen kimppa käyntiin

 • Nettisivuiltamme ja asiakaspalvelustamme saa kimppalomakkeita, johon täytetään osakkaiden. Lomake palautetaan asiakaspalveluumme.
 • Kimpalle nimetään yhteyshenkilö ns. kimppaisäntä, joka hoitaa käytännön asiat, kuten osakkaiden hyväksymisen kimppaan ja tyhjennysvälien muutokset.
 • Poltettavan jätteen kimppa laskutetaan puolivuosittain, ja lasku voidaan jakaa suoraan kaikille kimpan osakkaille tai lähettää yhdelle osakkaalle, joka itse jakaa laskun muiden osakkaiden kanssa. Osakkaat päättävät laskutusmallin ja sopivat laskutussuhteet keskenään. 

 • Perusmaksu laskutetaan suoraan kultakin osakkaalta kerran vuodessa. 

Mikä on biokimppa?

Kimppa-astia on kahden tai useamman lähikiinteistön käyttämä yhteinen jäteastia biojätteelle. Omakotialueella biokimppa on kätevä, kun biojätettä tulee vähän tai kompostointi ei ole mieluisa vaihtoehto. Jakamalla biojätteen keräyskulut useamman talouden kesken ja harventamalla poltettavan jätteen tyhjennysväliä biokimpan osakkaat voivat laskea vuotuisia jätemaksujaan. 

Biokimppoja on mahdollista perustaa taajamiin sekä niiden välittömiin läheisyyksiin. Biokimpan mahdollisuus riippuu jätteenkuljetusreiteistä, joten asiakaspalvelusta  tulee tarkastaa, soveltuuko biokimppa halutulle alueelle. Mikäli biokimpan perustaminen ei ole mahdollista syrjäisen sijainnin vuoksi, suosittelemme omaa kompostoria.

Biokimpan perustajille tarjoamme veloituksetta biojäteastian kimpan käyttöön sekä puolen vuoden biojätepussit jokaiselle osakkaalle. 

Hyvä tietää biokimpasta

 • Biokimpassa voi olla 2-10 taloutta.
 • Biokimppa on mahdollinen ainoastaan taajamassa.
 • Kiinteistöjen tulee olla samassa tai naapurikortteleissa, enintään kilometrin päässä biojäteastiasta.
 • Biojäteastia on jätehuoltomääräysten mukaan tyhjennettävä kesällä (viikot 18 - 39) viikon välein ja talvella (viikot 40 - 17) viikon tai kahden viikon välein. Enintään 4 talouden biokimppa-astian tyhjennysväli voi olla kesällä enintään 2 viikkoa ja talvella enintään 4 viikkoa.
 • Sallittu biojäteastian koko on 140­ tai 240 litraa. Astioiden koko ja määrä tulee mitoittaa siten, että niihin mahtuu kaikkien kimppaosakkaiden biojätteet siten, että ylitäytöltä vältytään. 
 • Biojäteastian saa täyttää enintään puolilleen, jottei astia tule liian raskaaksi. Täydet astiat hajoavat helposti tyhjennyksen yhteydessä ja ovat myös työturvallisuusriski jätteenkuljettajalle.

Biokimppa käyntiin

 • Ota yhteyttä asiakaspalveluumme p. 013 318 198 ja varmista biokimpan mahdollisuus tyhjennysosoitteellenne. Asiakaspalvelustamme saat samalla ohjeet biokimpan perustamiseen.
 • Nettisivuiltamme ja asiakaspalvelustamme saa kimppalomakkeita, johon täytetään osakkaiden tiedot ja palautetaan asiakaspalveluumme.

 • Biojätteen kulut laskutetaan samalla laskulla poltettavan jätteen kanssa. Lasku voidaan jakaa suoraan kaikille kimpan osakkaille tai lähettää yhdelle osakkaalle, joka itse jakaa laskun muiden osakkaiden kanssa. Osakkaat päättävät laskutusmallin ja sopivat laskutussuhteet keskenään. 
 • Perusmaksu laskutetaan suoraan kultakin osakkaalta kerran vuodessa. 

Millainen on hyvä keräyspaikka?

On kaikkien osapuolten etu, että jäteastian tyhjentäminen sujuu vaivattomasti. Oman tai kimppa-astian paikkaa pohtiessa kannattaa jo suunnitteluvaiheessa kiinnittää huomiota keräyspaikkaa koskeviin vaatimuksiin. 

Kunnalliset jätehuoltomääräykset määrittävät, millainen keräyspaikan tulee olla. Vaatimuksia on mm. keräyspaikan ja ajoväylien kantavuuteen, kulutuksen kestoon ja esteettömyyteen. Myös olemassa olevien keräyspaikkojen on täytettävä jätehuoltomääräysten vaatimukset. 

Jos astiaa ei voi sijoittaa omalle maalle, täytyy keräyspaikan perustamiselle toisen maalle olla maanomistajan lupa. Lisäksi kannattaa huomioida mahdolliset lisäpalvelumaksut, joita saattaa aiheutua esim. jätehuoltomääräyksistä poikkeavasta keräyspaikasta.

Taajamissa jäteautolla ei ajeta omakotitalojen pihoihin. Pihat ovat usein ahtaita ja voivat olla rakennettuja siten, että jäteauto voi rikkoa pihaa käydessään (esimerkiksi kivetyt pihat). Taajamissa omakotitalon jäteastia on hyvä sijoittaa pihaliittymään tai tontin reunalle, jolloin lisäpalvelumaksuja ei synny, ja piha pysyy paremmassa kunnossa.

Tarvitsetko lisätietoja keräyspaikan suunnittelussa? Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, autamme mielellämme!

Jäteastioiden kunnossapito

Lumitöistä, hiekoituksesta, siivouksesta, keräysvälineen korjauksesta ja puhdistamisesta yms. kunnossapidosta vastaavat keräysvälineiden haltijat. Kunnossapidosta aiheutuvat kustannukset eivät sisälly jäteastioiden tyhjennyshintoihin.

Kuinka usein jäteastia tulee tyhjentää?

Jäteastian tyhjennysväleistä määräävät kunnalliset jätehuoltomääräykset. Niiden mukaan jäteastian tyhjennysväliin vaikuttavat mm. elintarvikejätteiden kompostointi ja kiinteistön käyttö. 

Yleisin tyhjennysväli omakotitalon jäteastialla on 2 viikkoa. Kun biojätteen kompostointi tai erilliskeräys on järjestetty, voi oman jäteastian tyhjennysväli olla jätehuoltomääräysten mukaisesti jopa yli 4 viikkoa.

Myös kesäaika viikoilla 18 - 39 voi vaikuttaa biojäteastian ja vapaa-ajan kiinteistöjen jäteastian tyhjennyksiin. Tarkemmat määrittelyt löytyvät kulloinkin voimassa olevista jätehuoltomääräyksistä.

Jäteastioiden pisimmät tyhjennysvälit

Jäteastioiden tyhjennykset on järjestettävä siten, että jätteet mahtuvat astioihin, astioiden kannet voidaan aina sulkea eikä astioista aiheudu haju- tai muuta hygieenistä haittaa. Jäteastiat tulee tyhjentää vähintään seuraavasti:

Jätelaji
Pisin tyhjennysväli
Poltettava jäte 4 viikkoa
Poltettava jäte, jos biojäte kerätään erikseen
tai kompostoidaan
8 viikkoa
Biojäte 1 viikko (kesäaika 1.5 .- 30.9.), 2 viikkoa (talviaika)
Biojäte (1-4 huoneiston kiinteistöt/kimppa-astiat/
syväkeräyssäiliöt/koneellisella jäähdytyksellä varustetut säiliöt)
2 viikko (kesäaika 1.5. - 30.9.), 4 viikkoa (talviaika)

Kartonkipakkausjäte

12 viikkoa

Lasipakkausjäte 24 viikkoa
Metallipakkausjäte 24 viikkoa
12 viikon tyhjennnysväli vakinaisessa asumisessa

Vakinaisesti asutun 1-2 henkilön talouden poltettavan jätteen tyhjennysväli voidaan jätelautakunnalle osoitetulla ilmoituksella pidentää 12 viikkoon. Pidentämisen edellytyksenä on, että syntyvä jätemäärä on vähäinen, jäteastian tilavuus on enintään 240 litraa ja biojätteet, pakkausjätteet (kartonki, lasi ja metalli) sekä keräyspaperi toimitetaan erilliskeräykseen.

Lisäsäkit

Jäteastian tyhjennysväli ja koko tulisi mitoittaa siten, että astian kansi mahtuu kiinni. Esimerkiksi juhlapyhien aikaan jätettä syntyy usein tavallista enemmän, ja silloin tällöin syntyvät lisäjätteet kannattaakin säkittää ja jättää astian viereen, josta jätteenkuljettaja voi poimia ne kyytiin. Lisäjätteistä veloitetaan jätetaksan mukainen maksu. 

Ettehän varastoi jätekatokseen tai jäteastian viereen tavaraa, jota ei ole tarkoitettu jäteauton kyytiin.

Tyhjennysväleistä voitte tiedustella asiakaspalvelustamme puhelimitse tai sähköpostitse.

 

 

Liittymisen jätehuoltoon voit tehdä täyttämällä asiakastietolomakkeen ja palauttamalla sen asiakaspalveluumme postitse tai sähköpostitse asiakaspalvelu@puhas.fi.  Lisätietoja voitte kysyä asiakaspalvelustamme p. 013 318 198.