JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Jätehuoltomääräykset velvoittavat kiinteistöjä liittymään kunnan järjestämään jätehuoltoon. Velvoite koskee myös vapaa-ajan kiinteistöjä. Jätehuoltomääräykset tulivat voimaan 1.2.2016.

Lisätietoja jätehuoltomääräyksistä Joensuun alueellisen jätelautakunnan sivuilta.

Jätelautakunnan hyväksymät jätehuoltomääräykset löydät TÄÄLTÄ.

Tiivistelmä

Jätehuoltomääräysten velvoittavuus

Jätehuoltomääräykset ovat osa lainsäädäntöä, jotka tarkentavat jätelain ja jäteasetuksen määräyksiä. Ne ovat nimensä mukaan velvoittavia, ne eivät ole suosituksia. Jätehuoltomääräyksillä on tärkeä asema jätehuollon käytännön toimeenpanossa, ja ne ohjaavat sitä, miten mm. kiinteistön haltijoiden tulee toimia.

Jätehuollon toimijoiden roolit

Joensuun alueellinen jätelautakunta toimii jätehuoltoviranomaisena. Kuntien yhteisessä lautakunnassa on yhdeksän jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Henkilö on vaalikelpoinen lautakuntaan, kun tämä on vaalikelpoinen kunnanvaltuustoon.

Jätelautakunnan tehtäviin kuuluu jätehuoltomääräysten antaminen ja päätökset jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta. Jätelautakunta hyväksyy jätetaksan, päättää jätemaksujen maksuunpanosta ja tekee päätökset jätemaksuja koskevista muutoshakemuksista. Muun ohella jätelautakunta tekee jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset, seuraa jätehuoltojärjestelmään liittymisen ja jätehuoltomääräysten noudattamista, pitää jätteenkuljetusrekisteriä ja tekee poikkeamispäätökset velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon.

Puhas Oy hoitaa omistajakuntiensa (Joensuu, Ilomantsi, Kontiolahti, Liperi ja Polvijärvi) sille antamia jätehuollon käytännön toteuttamistehtäviä. Yhtiö ei tavoittele voittoa eikä jaa osinkoa.

Puhas rakentaa jätteiden käsittelypaikat ja ylläpitää niitä sekä hankkii jätteiden käsittelypalvelut. Puhas järjestää kiinteistöittäisen keräyksen poltettavan jätteen, biojätteen ja esim. Joensuun keskustan alueella metallijätteen osalta, se järjestää lisäksi poltettavan jätteen alueellisen keräyksen ja vaarallisten jätteiden vastaanoton. Puhas kilpailuttaa jätteenkuljetukset kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, vastaa jätemaksujen laskutuksesta sekä jäteneuvonnan ja tiedotuksen toteuttamisesta.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus valvoo yhdessä kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa jätehuoltomääräysten noudattamista. Näiden tehtäviin kuuluu valvoa jätelain noudattamista, antaa valvontamääräyksiä laiminlyöntien ja rikkomusten oikaisemiseksi sekä tehdä päätökset valvonta-asioissa. Ne voivat tehostaa antamiaan valvontamääräyksiä esim. uhkasakolla. Lisäksi näiden kuuluu käsitellä ilmoitus- ja lupa-asiat sekä valvoa päätösten noudattamista.

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy vastaa pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Vuoden 2016 alusta alkaen Rinki on hoitanut Rinki-ekopisteverkoston kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkausjätteen keräyksen. Rinki vastaa kokonaisuudessaan valtaosasta Puhaksen alueen ekopisteistä. 

Lajitteluvelvoitteet

Kiinteistöllä syntyvästä yhdyskuntajätteestä on lajiteltava erikseen hyötyjätteet, vaaralliset jätteet ja erityisjätteet. Jätteen haltija huolehtii jätteiden lajittelusta ja keräykseen toimittamisesta. Hyötyjätteet kerätään kiinteistöllä jätelajille tarkoitettuun astiaan, jos kiinteistö kuuluu kyseisen jätelajin osalta kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin. Mikäli hyötyjätteitä ei kerätä kiinteistöltä, ne tulee toimittaa Ringin tai Puhaksen järjestämään keräykseen (esim. ekopisteelle).

Kiinteistöllä erilliskerättyä hyötyjätettä ei saa luovuttaa Ringin tai Puhaksen lisäksi muille toimijoille tai muuhun paikkaan. Jos erilliskerättyä pakkausjätettä ei kuljeteta kunnan järjestämässä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, voi kiinteistön haltija itse tilata pakkausjätteelle kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen muulta kuljetusyritykseltä.

Poltettava jäte

Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvilla kiinteistöillä tulee olla käytössään poltettavan jätteen astia. Astia voi olla yhden kiinteistön omassa käytössä tai useamman lähikiinteistön yhteinen kimppa-astia.

Poltettavan jätteen astiaan ei saa laittaa sinne kuulumattomia jätteitä, kuten vaarallista jätettä tai muuta energiana hyödyntämiseen soveltumatonta jätettä, kuten metallia. Pieniä määriä sellaista palamatonta ainetta, jolle ei ole järjestetty erilliskeräystä kiinteistöittäin tai ekopisteissä (esim. hehkulamppuja), voi laittaa poltettavan jätteen astiaan. Suuremmat palamatonta ainetta olevat jätteet ja jäte-erät on toimitettava Kontiosuon jätekeskukseen tai paikallisille jäteasemille.

 

Kontiosuon jätekeskus, Kontiosuontie 11, p. 050 326 3528.

Auki arkisin maanantaina klo 8–19 ja tiistai-perjantai klo 8–17 (ei arkipyhinä).

 

Ilomantsin jäteasema, Hatelotie 3, p. 050 326 4493

Auki maanantaisin klo 9–13 ja torstaisin klo 15–19 (ei arkipyhinä).

 

Kontiolahden jäteasema, Nosturikatu 4, p. 050 326 4017

Auki maanantaisin klo 15–19 ja torstaisin klo 9–13 (ei arkipyhinä).

 

Polvijärven jäteasema, Ahertajantie 2, p. 050 597 0254

Auki tiistaisin klo 9–13 ja torstaisin klo 14–18 (ei arkipyhinä).

Erilliskeräysvelvoitteet

Taajamissa asuinkiinteistöllä syntyvät hyötyjätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiinjätestioihin huoneistolukumäärän perusteella seuraavasti:

Huoneistojen lukumäärä
Biojäte
Kartonki
Lasi
Metalli
Paperi
3 tai enemmän x       x
5 tai enemmän x x x x x

Hyötyjätteiden lajittelussa ja keräyksessä on noudatettava lajitteluohjeita. Kartonki- ja lasipakkausjätteen jäteastioihin kerätään ainoastaan kyseistä materiaalia oleva pakkausjäte. Sen sijaan metallipakkausjätteen jäteastiaan kerätään myös muu pienmetalli. Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla biojäte kompostoidaan. Jos kompostori on usean kiinteistön yhteisessä käytössä, kiinteistön haltijoiden tulee tehdä kompostoinnista yhteinen ilmoitus jätelautakunnalle.

Kaikki asuinkiinteistöt voivat liittyä biojätteen ja pakkausjätteiden kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, jos kiinteistö sijaitsee näiden jätteiden keräysalueella tai kuljetusreitin varrella. Puhas vastaa biojätteen erilliskeräyksestä ja niiden kuljetuksista kokonaisuudessaan. Pakkausjätteiden keräämistä koskeva jätelautakunnan päätös ei ole vielä lainvoimainen, joten niiden keräys tapahtuu sekä Puhaksen että kuljetusyritysten toimesta.

Mikäli biojätteen tai pakkausjätteiden kuljetuspalvelua ei ole saatavilla kiinteistön sijaintialueella tai jätelautakunta on päätöksellään rajannut alueen kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle näiden jätelajien osalta, eivät kiinteistökohtaiset erilliskeräysvelvoitteet koske kiinteistön käyttäjiä.

Asumisessa syntyvä kierrätyskelpoinen muovipakkausjäte on lajiteltava erikseen ja toimitettava tuottajan vastaanottopaikkaan kierrätystä varten, mikäli vastaanottopaikka on alueella. Kierrätyskelvoton muovijäte (esim. likaiset pakkaukset) on laitettava kiinteistön poltettavan jätteen astiaan.

Muussa kuin asumisessa syntyvä jäte

Taajamassa sijaitsevalla kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluvalla kiinteistöllä muussa toiminnassa kuin asumisessa syntyvät hyötyjätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin seuraavasti:

Hyötyjäte
Erilliskerättävä
Biojäte jos kiinteistöllä on ruoan valmistusta tai ruokala taikka biojätettä syntyy muuten merkittäviä määriä (30 l tai 10 kg viikossa)
Kartonki jos kartonkipakkausjätettä kertyy keskimäärin yli 200 l tai 5 kg kuukaudessa
Lasi jos lasipakkausjätettä kertyy keskimäärin yli 50 l tai 15 kg kuukaudessa
Metalli jos metallijätettä kertyy keskimäärin yli 50 l tai 5 kg kuukaudessa

Pahvi

jos erillinen pahvinkeräys on järjestetty ja jätelajia kertyy merkittäviä määriä
Paperi jos kyse ei ole pientalosta tai muusta vastaavasta kiinteistöstä taikka haja-asutusalueella sijaitsevasta kiinteistöstä. Muussa tapauksessa kiinteistön haltijan on järjestettävä vastaanottopaikka paperinkeräystä varten.

Muut erikseen kerättävät jätteet

Tuottajavastuunalaiset jätteet (kuten sähkölaitteet, paristot ja pienakut) on kerättävä erikseen ja toimitettava tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan. Pantilliset juomapakkaukset on toimitettava niitä varten järjestettyihin palautuspisteisiin.

Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet (esim. asbesti, kuolleet kotieläimet) on kerättävä erikseen ja toimitettava niille tarkoitettuihin vastaanottopaikoihin. Puutarhajäte, risut ja oksat sekä käsittelemätön puujäte, joita ei käsitellä omatoimisesti kiinteistöllä, on toimitettava Puhaksen tai kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan. Lääkejätteet tulee viedä apteekkeihin.

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirin kuuluvissa toiminnoissa, mukaan lukien asumisessa, syntyvä rakennus- ja purkujäte on lajiteltava jäteasetuksen mukaisesti. Jäteasetuksen mukaan erilleen on kerättävä ainakin seuraavat jätelajit:

1) betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet;

2) kipsipohjaiset jätteet;

3) kyllästämättömät puujätteet;

4) metallijätteet;

5) lasijätteet;

6) muovijätteet;

7) paperi- ja kartonkijätteet;

8) maa- ja kiviainesjätteet.

Lisäksi jätelaissa säädetään erikseen, ettei vaarallisia jätteitä saa sekoittaa lajiltaan tai laadultaan erilaiseen jätteeseen taikka muuhun aineeseen. Mikäli kiinteistön haltija itse huolehtii rakennus- ja purkujätteiden jätehuollosta, lajitellut rakennus- ja purkujätteet on toimitettava Puhaksen osoittamaan vastaanottopaikkaan.

Tyhjennysväli, vakinainen asuminen

Jäteastioiden tyhjennykset on järjestettävä siten, että jätteet mahtuvat astioihin, astioiden kannet voidaan aina sulkea eikä astioista aiheudu haju- tai muuta hygieenistä haittaa. Jäteastiat tulee tyhjentää vähintään seuraavasti:

Jätelaji
Pisin tyhjennysväli
Poltettava jäte 4 viikkoa
Poltettava jäte, jos biojäte kerätään erikseen
tai kompostoidaan
8 viikkoa
Biojäte 1 viikko (kesäaika 1.5 .- 30.9.), 2 viikkoa (talviaika)
Biojäte (1-4 huoneiston kiinteistöt/kimppa-astiat/
syväkeräyssäiliöt/koneellisella jäähdytyksellä varustetut säiliöt)
2 viikko (kesäaika 1.5. - 30.9.), 4 viikkoa (talviaika)

Kartonkipakkausjäte

12 viikkoa

Lasipakkausjäte 24 viikkoa
Metallipakkausjäte 24 viikkoa
12 viikon tyhjennnysväli vakinaisessa asumisessa

Vakinaisesti asutun 1-2 henkilön talouden poltettavan jätteen tyhjennysväli voidaan jätelautakunnalle osoitetulla ilmoituksella pidentää 12 viikkoon. Pidentämisen edellytyksenä on, että syntyvä jätemäärä on vähäinen, jäteastian tilavuus on enintään 240 litraa ja biojätteet, pakkausjätteet (kartonki, lasi ja metalli) sekä keräyspaperi toimitetaan erilliskeräykseen.

Tyhjennysväli, vapaa-ajan kiinteistöt

Vapaa-ajan kiinteistön jäteastiat on tyhjennettävä ympärivuotisesti tai tarpeen mukaan kiinteistöä käytettäessä, vähintään kolme kertaa vuoden aikana. Ylisuuren jäteastian käyttö ei oikeuta tyhjennysvälin pidentämiseen. Erilliskerättyjen hyötyjätteiden jäteastiat on tyhjennettävä riittävän usein, jotta hyötyjätteitä ei laiteta poltettavan jätteen astiaan.

Tyhjennysten keskeyttäminen

Jäteastian tyhjennykset voidaan keskeyttää määräajaksi, jos ympärivuotisessa käytössä olevan kiinteistö on kokonaan käyttämättömänä lomamatkan tai muun syyn vuoksi. Jäteastia on tällöin tyhjennettävä ennen keskeytyksen alkamista.

Alle kuusi kuukautta kestävissä keskeytyksistä sovitaan etukäteen Puhaksen kanssa. Kalenterivuoden aikana keskeytyksiä ei saa olla yhteensä kuutta kuukautta enempää. Yli kuuden kuukauden keskeytys edellyttää jätelautakunnan myöntämää poikkeusta.

Lisäjäte

Jos jäte ei mahdu tai sitä ei muusta syystä voi laittaa jäteastiaan, se voidaan sijoittaa tilapäisesti astian välittömään läheisyyteen. Lisäjäte on merkittävä poisvietäväksi, ja se tulee pakata siten, että jäteauton kuljettaja saa sen kyytiin turvallisesti. Jätesäkki tai -pakkaus saa painaa kuitenkin korkeintaan 15 kg. Jäteastian ulkopuolelle ei kuitenkaan saa laittaa biojätettä, puutarhajätettä eikä poltettavaa jätettä, josta voi aiheutua hygieniahaittaa.

Jäteastiaa tai jätekatosta ei saa käyttää varastona. Jäteastian viereen (2 metrin säteellä) ei myöskään saa sijoittaa jätettä tai tavaraa, jota ei ole tarkoitettu jäteauton kyytiin.

Jätteen keräyspaikat ja kunnossapito

Jäteastian paikan tulee olla sellainen, että astian tyhjentäminen sujuu vaivattomasti ja turvallisesti. Kiinteistölle johtavan tien tulee olla jäteautolle riittävän leveä ja kantava, eivätkä tien varressa olevat rakennukset tai puiden oksat saa haitata jäteauton kulkua. Jäteautolla tulee olla esteetön ja turvallinen pääsy vähintään 10 metrin päähän astioista. Kiinteistön haltija vastaa ajo- ja siirtoväylän lumen aurauksesta ja liukkauden torjunnasta.

Kiinteistön haltijan on huolehdittava, että jäteastia sijaitsee vaakasuoralla, kulutusta kestävällä ja muutenkin sopivalla alustalla. Jos paikalla on kynnys, portaita tai muita esteitä, kiinteistön haltija huolehtii, että käytössä on tyhjennyksen mahdollistavat laitteet ja rakenteet. Muutenkin jätteiden keräyspaikan tulee olla riittävän tilava, esteetön ja riittävällä valaistuksella varustettu.

Kiinteistön haltijan on huolehdittava jäteastian kunnossapidosta ja puhdistamisesta. Jäteastiat on pestävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

 

Muovipakkausten keräyspisteet

Asumisessa syntyvä kierrätyskelpoinen muovipakkausjäte on lajiteltava erikseen ja toimitettava tuottajan vastaanottopaikkaan kierrätystä varten, mikäli vastaanottopaikka on alueella. Kierrätyskelvoton muovijäte (esim. likaiset pakkaukset) on laitettava kiinteistön poltettavan jätteen astiaan.

Ringin muovipakkausten keräyspisteet Puhaksen toimialueella

  • Linjatie 2 / Onttolantie (Pilkon K-Citymarket), Joensuu
  • Suvikatu 16 / Niinivaarantie 50, Joensuu
  • Voimatie 2 / Kauppakaari (Prisma), Joensuu
  • Keskuskatu 18 (S-Market), Kontiolahti
  • Puistotie 1/ Keskuskatu (K-Market), Kontiolahti
  • Ensolantie 1/ Lehmo, Kontiolahti
  • Kievarintie 1 / Ylämyllyntie (S-Market), Liperi