Ajankohtaiset hankkeet

Circwaste - Kohti kiertotaloutta 2016–2023 

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta on seitsenvuotinen EU LIFE IP -hanke, joka edistää tehokasta materiaalivirtojen käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja resurssien hallinnan konsepteja. Tavoitteena on toteuttaa valtakunnallista jätesuunnitelmaa (VALTSU) ja luotsata Suomea kohti kiertotaloutta. Hankkeella on 20 kumppania, kymmenen osarahoittajaa ja koordinaattorina toimii Suomen ympäristökeskus SYKE. Suuren osan rahoituksesta hanke saa Euroopan komission LIFE-ohjelmasta. Hankkeen kumppanit toteuttavat 19 osahanketta, jotka liittyvät yhdyskuntajätteisiin, teollisuusjätteisiin ja teollisuuden sivutuotteisiin, rakennusjätteisiin, maa-aineksiin ja pilaantuneisiin maa-aineksiin, ruokajärjestelmään, jne.

Puhas Oy:n osahankkeen tarkoituksena on kehittää rakennus- ja purkujätteiden lajittelua sekä kierrättämistä sen toimialueella. Keskeisenä päämääränä on rakennusjätteiden syntypaikkalajittelun edistäminen, mitä pyritään kehittämään yhdessä rakennusalan yritysten kanssa. Tavoitteena on, että osahanke mahdollistaa uusien käytäntöjen kokeilemisen ja hyvien käytäntöjen käyttöön ottamisen. Osahankkeessa on lisäksi tarkoitus kehittää rakennusjätteiden lajittelua Kontiosuon jätekeskuksella sekä rakennus- ja purkujätteiden kierrättämistä yleisesti. Koska lajittelun ja kierrättämisen edistyminen on vahvasti sidoksissa yleiseen tietoisuuteen ja asenteisiin, on osahankkeessa tarkoitus myös järjestää koulutusta ja neuvontaa aiheesta sekä tehdä rakennus- ja purkujätteitä koskevaa neuvontamateriaalia. Neuvontamateriaalin tekemisessä hyödynnetään hankkeen aikana saatuja kokemuksia. Puhas on hankkeessa mukana 1.1.2017–31.12.2019.

Lisätietoa:  http://www.syke.fi/hankkeet/circwaste, materiaalikiertoon.fi

Lue blogia: Kiertotalouden tiellä, Matti Mikkelä

Matti Mikkelä: Rakennus- ja purkujätteen kierrätyksenparhaat käytännöt

 

Liiketoimintaa jätteen lajittelun ratkaisuista, LAJITIN-hanke 1.1.2017-31.12.2018

LAJITIN-hanke on Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020, Suomen rakennerahasto-ohjelman mukainen hanke, jossa Itä-Suomen yliopisto toimii päätoteuttajana, Pohjois-Karjalan Martat ry osatoteuttajana ja Puhas Oy osarahoittajana. Hankeosapuolten hankekokonaisuus on nimeltään Liiketoimintaa jätteen lajittelun ratkaisuista. Tavoitteena on myötävaikuttaa energia- ja materiaalitehokkuuden kasvattamiseen ja edistää Pohjois-Karjalan alueen liiketoimintaa sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä ja kaupallistamista. Hankkeessa selvitetään jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen liittyviä ongelmatilanteita, esteitä ja tarpeita, joiden pohjalta on tarkoitus kehittää esimerkiksi lajittelua helpottavia sisustusratkaisuja tai digitaalisia sovelluksia helpottamaan uusien toimintamallien omaksumista. Yhdessä eri toimialojen yritysten, kuluttajien ja muiden toimijoiden kanssa pyritään kehitettämään ja testataamaan uusia käyttäjälahtöisiä ratkaisumalleja. Kotitalouksien lisäksi ratkaisut viedään myös työpaikoille ja tällä tavoin saadaan yrityksetkin mukaan ilmastomyönteisiin valintoihin. Myös alueellisten verkostojen syntyminen materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämiseen on yksi hankkeen päätavoitteista. Puhas on hankkeessa mukana 1.1.2017-31.12.2018.

Hankkeen kotisivu

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020

 

Uusiomateriaalien hyötykäyttö Savo-Karjalan kiertotaloudessa, USKO-hanke 1.7.2015–31.12.2017

Puhas Oy:n lisäksi USKO-hankkeessa ovat mukana Jätekukko Oy, Kuopion Energia Oy, Fortum Power and Heat Oy, Yara Suomi Oy ja Metsäsairila Oy. Projektin vetäjänä toimii Jätekukko. Hankkeessa jätteiden ja sivuvirtojen tuottajat pyrkivät yhdessä jätehuoltoyhtiöiden kanssa korvaamaan uusia materiaaleja mm. maanrakentamisessa. Riittävän suuret materiaalivirrat ja resurssit saadaan varmistettua maakuntien yli menevällä yhteistyöllä. Tavoitteena on luoda uusiomateriaalirakentamisen ympärille palvelukonsepti aina materiaaliketjun muodostumisesta hyödyntämiseen saakka välivaiheineen. Materiaalintuottajista, -käsittelijöistä, suunnittelijoista, asiantuntijoista, rakentajista ja rakennuttajista sekä loppukäyttäjistä muodostuu verkosto, jonka avulla lisätään tietoisuutta materiaalien hyödyntämisestä, turvallisesta käytöstä sekä uusista käyttökohteista. Puhas Oy panostaa hyödyntämisprosessien kehittämiseen.

Lisätietoja: projektikoordinaattori Pekka Hyvärinen, Jätekukko Oy