Ympäristövastuu

Keskeisimmät ympäristötunnusluvut

Ympäristötunnusluvut

2019

2020

2021

Yksikkö

Metaanituotto (FOD-menetelmä)

820

846

716

t CH4

Kaatopaikkakaasu, talteen otettu

1 923

1 735

1558

1000 Nm3

Kaatopaikkakaasu,talteen otettu

7 723

5 795

5613

MWh

Kaatopaikkakaasu, hyötykäyttöön

5 568

4 235

4092

MWh

Käsitellyn jäteveden kokonaistyppipitoisuus *

25,5

20,3

14,7

mg/l

Käsitellyn jäteveden fosforipitoisuus *

0,05

0,05

0,05

mg/l

Käsitellyn jäteveden kiintoainepitoisuus *

3,8

5,6

5,9

mg/l

Käsitellyn jäteveden BOD-pitoisuus *

2,2

2,3

2,2

mg/l

* keskiarvo näytteenottopäiviltä

 

 

 

 

Ympäristöystävällistä keräyslogistiikkaa

Huomioimme ympäristöystävällisyyden kuljetusten kilpailutuksessa edellyttämällä, että kaikissa urakoissa käytetään vähäpäästöisiä EURO 6 -luokan jäteautoja. Huolehdimme myös, että ajoreitit suunnitellaan mahdollisimman tehokkaiksi.

Vesistökuormitus vähentynyt

Tarkkailimme Kontiosuon jätekeskuksen valuma- ja suotovesien johtamista Kontiosuonojan kautta Pielisjokeen. Otimme vesinäytteitä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen vuonna 2018 hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Näytteenottokustannukset olivat 20 123,18 euroa. Jätekeskuksen aiheuttama vesistökuormitus jatkaa laskusuunnassa.

Käsittelimme jätekeskusalueen sisäiset pintavedet ja suljetun kaatopaikan suotovedet jätekeskuksen omalla jätevedenpuhdistamolla fysikaalisbiologisin menetelmin. Puhdistamo koostuu ilmastusaltaista, hiekkasuodattimesta, selkeytysaltaista ja juurakkopuhdistamosta. Johdamme käsitellyt vedet jatkuvatoimisen mittapadon kautta Kontiosuon purkuojaan ja siitä edelleen Pielisjokeen. Käytössä olevan kaatopaikan suotovedet viemäröidään Kuhasalon jätevedenpuhdistamon käsiteltäväksi.

Kaatopaikkakaasun talteenotolla pienennetään kasvihuonepäästöjä

Vähennämme Kontiosuon jätekeskuksessa hajupäästöjä ja kaatopaikan kasvihuonepäästöjä kaatopaikkakaasun talteenottojärjestelmällä. Alueelta imetään kaasua kattavalla kaasunkeräysverkostolla. Talteen otetusta kaatopaikkakaasusta johdettiin 73 % hyötykäyttöön Savon Voiman voimalaitokselle. Loput 27 % poltettiin soihtupolttimella voimalaitoksen huoltoseisokkien aikana. Syntyvän kaatopaikkakaasun määrä on laskusuunnassa kaatopaikkaamisen vähentymisen myötä.

Kaatopaikkaa suljettiin

Jätteiden kaatopaikkaamisen vähentymisen vuoksi olemme toteuttaneet kaatopaikan laajennusalueen osittaisen sulkemisen. Jätteiden loppusijoituskäytössä olevasta laajennusalueesta on suljettu tiivein pintarakentein neljäsosa. Pintarakenteilla estetään sadeveden pääsy jätepenkereeseen sekä muodostuvien kaatopaikkakaasujen vapautuminen ilmakehään. Sulkematon osa on loppusijoituskäytössä.

Muut vaikutukset ympäristöön

Kontiosuon jätekeskuksen alueen hajuja seurattiin aktiivisesti. Vuoden aikana saimme kaksi hajuvalitusta.  Roskien leviämistä jätekeskusalueen ulkopuolelle vähennettiin alueen siivoamisella. Sähköä kulutettiin 524 MWh ja vettä 402 m3.

Palaa etusivulle