Palvelemme tänään

Asiakaspalvelu 013 318 198 9–15 9–15 9–15 9–15 9–15 Suljettu Suljettu 21.6.2024 Suljettu 6.12.2024 Suljettu 24.12.2024 Suljettu 25.12.2024 Suljettu 26.12.2024 Suljettu 1.1.2025 Suljettu

Kontiokaari itsepalveluasema 6–22, henkilökunta paikalla 13–19 6–22, henkilökunta paikalla 13–19 6–22, henkilökunta paikalla 13–19 6–22, henkilökunta paikalla 9–15 6–22, henkilökunta paikalla 9–15 6–22, ei vaarallisten jätteiden, sähkölaitteiden eikä maksuttomien jätteiden vastaanottoa 6–22, ei vaarallisten jätteiden, sähkölaitteiden eikä maksuttomien jätteiden vastaanottoa 21.6.2024 6–22, ei vaarallisten jätteiden, sähkölaitteiden eikä maksuttomien jätteiden vastaanottoa

Kontiosuon jätekeskus 8–16 raskasliikenne 8–16 raskasliikenne 8–16 raskasliikenne 8–16 raskasliikenne 8–16 raskasliikenne Suljettu Suljettu 21.6.2024 Suljettu

Enon jäteasema Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu 3.7.2024 16–18 7.8.2024 16–18 4.9.2024 16–18 2.10.2024 12–14 6.11.2024 12–14 4.12.2024 12–14

Ilomantsin jäteasema 9–13 Suljettu Suljettu 15–19 Suljettu Suljettu Suljettu 21.6.2024 Suljettu

Kontiolahden jäteasema 15–19 Suljettu Suljettu 9–13 Suljettu Suljettu Suljettu 21.6.2024 Suljettu

Liperin itsepalveluasema Myllynkaari 6–22 6–22, henkilökunta paikalla 14–18 6–22 6–22 6–22 6–22 6–22 17.6.2024 6–20.30

Polvijärven jäteasema Suljettu 9–13 Suljettu 14–18 Suljettu Suljettu Suljettu 26.12.2023 Suljettu 9.5.2024 Suljettu

TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 24.11.2023

Tietosuojaseloste on Puhas Oy:n laatima, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista.

1. Rekisterinpitäjät

Puhas Oy, Y-tunnus 1067047-0
PL 370 (Linnunlahdentie 2), 80101 Joensuu
Puh. 013318198
asiakaspalvelu(at)puhas.fi

Joensuun alueellinen jätelautakunta
jatelautakunta(at)joensuu.fi

2. Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilöt

Sari Hyppönen, Laatuvastaava
Puh. 050413 6255
sari.hypponen(at)puhas.fi

Marjo Väisänen, Asiakaspalvelupäällikkö
Puh. 050506 7516
marjo.vaisanen(at)puhas.fi

3. Rekisterin nimi

Puhas Oy, jätehuollon asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jätelain (646/2011) 32 § ja 33 §:ssä on asetettu kunnalle velvoitteita jätehuollon järjestämiseen.

Kunnallisen jätehuollon asiakasrekisteriä ylläpidetään kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon järjestämistä ja seurantaa varten. Puhas Oy:n omistajakunnat ovat siirtäneet jätelain 43 § mukaisesti jätehuollon palvelutehtävien hoitamisen yhtiölle.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1c kohta:
käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Asiakasrekisteriin merkitään jätehuollon järjestämisen toteuttamiseksi tarvittavat tiedot. Jätelain (646/2011) 41 §:ssä säädetään velvollisuudesta luovuttaa lain 32 §:n mukaisesti kunnan vastuulle kuuluva jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon.

Puhas Oy ylläpitää jätehuollon asiakasrekisteriä ja vastaa sen ajantasaisuudesta. Joensuun alueellinen jätelautakunta on asiakasrekisterin ylläpitäjä viranomaistiedon osalta.

5. Rekisterin tietosisältö

Kiinteistön yksilöintitiedot

  • kiinteistön tai rakennuksen osoite, karttapaikannus, rakennustunnus, kiinteistötunnus, rakennuksen käyttötarkoitus, ajettu ajoreitti, kuljettajan kohteesta ilmoittamat lisätiedot

Asiakkaan henkilötiedot

  • asiakasnumero, asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, syntymäaika, henkilötunnus, tilinumero, laskutustiedot

Jäteastian tyhjennysten laskutusta varten tarvittavia tietoja, kuten tyhjennettyjen astioiden tyyppi, koko ja määrä sekä mahdolliset lisäjätteet

Tiedot asiakkaiden yhteydenotoista ja yhteydenottojen kuvaus sekä tiedot asian mahdollisesta jatkokäsittelystä

Asiakasrekisterissä tiedot säilytetään niin pitkään, kun henkilön asiakkuus on voimassa. Asiakkuuden päättyessä tiedot säilytetään viimeisen laskun tilikauden päättymisvuoden jälkeen kuusi vuotta. Määräajan jälkeen tiedot poistetaan. Säilytysaika perustuu kirjanpitolakiin (1336/1997).

6. Käsittelyssä käytettävät ylläpitojärjestelmät

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti sähköisessä asiakastietojärjestelmässä. Lisäksi voi muodostua manuaalista aineistoa.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Uusia asiakkaita perustetaan asiakasrekisteriin pääsääntöisesti asiakkaan tekemän oman ilmoituksen perusteella. Asiakas voi tehdä ilmoituksen asiakastietolomakkeella, puhelimitse, sähköpostilla sekä sähköisen asioinnin ja chat-palvelun kautta. Tietoja voidaan täydentää väestötietojärjestelmästä tai jätehuoltoviranomaiselta saaduin tiedoin.

8. Automatisoitu päätöksenteko, mukaan lukien profilointi (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22)

Automatisoituja päätöksiä ei tehdä.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Säännönmukaisia tietojen luovutuksia ei tehdä. Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä tai luovuteta käytettäväksi suoramainontaan, suoramarkkinointiin tai markkina- tai mielipidetutkimusta varten.

Tapauskohtaisesti ja pyynnöstä tietoja voidaan luovuttaa lakisääteisten tehtävien suorittamiseksi seuraaville tahoille:

  • jätelain mukaiset yleiset valvontaviranomaiset eli kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset
  • Joensuun alueellinen jätelautakunta
  • poliisi

Rekisteritietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Kaikki työntekijämme ovat tietoisia tietosuojalainsäädännön velvoitteista ja vaitiolovelvollisia. Jätteenkuljetusten, asiakashallinnan ja laskutusten hoitamista varten tarpeelliset tiedot varmuuskopioidaan. Rekistereistä ei normaalitilanteessa tulosteta manuaalista aineistoa.

Kaikkia henkilötietoja sisältäviä dokumentteja säilytetään joko asiakastietojärjestelmissä tai lukituissa tiloissa. Palvelinpalvelut toimittaa ulkopuolinen toimittaja. Toimittaja huolehtii tietojen varmuuskopioinnista ja niiden tietoturvallisesta säilyttämisestä.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisemista tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Yhteydenotot tietojen tarkistuksista tehdään kohdassa 2 mainituille henkilöille. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkastetaan pyynnön yhteydessä. Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä, viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön vastaanottamisesta.

Edellä mainitut toimenpiteet ovat rekisteröidylle maksuttomia.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.